Pobieranie emerytury pomostowej... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Pobieranie emerytury pomostowej i kontynuowanie pracy

Rozpoczęcie wypłaty emerytury pomostowej

Obrazek w artykule na temat jednoczesnego pobierania emerytury pomostowej oraz wykonywania pracy zarobkowej

W chwili obecnej przyznanie prawa do emerytury pomostowej nie wymaga rozwiązania umowy o pracę, jednakże przesłanką niezbędną do wszczęcia przez ZUS wypłaty przyznanej emerytury pomostowej jest zakończenie bieżącego zatrudnienia. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, do tego rodzaju świadczenia znajduje zastosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który z kolei stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Praca zawodowa po przyznaniu emerytury pomostowej

Co się tyczy samego wykonywania pracy już po przyznaniu emerytury pomostowej należy wskazać, że jest to możliwe, jednakże z pewnymi zastrzeżeniami.

Obowiązkowe zawieszenie wypłaty emerytury pomostowej

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 17 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, który stanowi, że prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Zastrzeżenie to oznacza w istocie, że osoby, które uzyskały prawo do emerytury pomostowej nie mogą jednocześnie pobierać tego świadczenia i wykonywać prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy, gdyż powoduje to automatyczne zawieszenie świadczenia.

Ograniczenie wysokości emerytury pomostowej lub zawieszenie wypłaty

Kolejne ograniczenia związane są z wysokością uzyskiwanego przez „emeryta” dochodu i wynikają z art. 104-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS mających zastosowanie poprzez art. 17 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Z rzeczonych przepisów wynika, że jeżeli osoba pobierająca emeryturę pomostową podejmie zatrudnienie lub inną działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, to po osiągnięciu ustalonych limitów zarobków jej świadczenie zostanie zmniejszone w razie osiągnięcia przychodu powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS) albo zawieszone, gdy przekroczy 130% tego wynagrodzenia.

Ponowne przeliczenie emerytury pomostowej w przypadku dalszego zatrudnienia po przyznaniu świadczenia

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę pomostową, uprawniony prowadził działalność zarobkową i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość emerytury pomostowej ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zgodnie z rzeczonymi zasadami przyznane świadczenie zostanie powiększone o kwotę, którą będzie wynikiem podzielenia kwoty składek zapisanych na koncie uprawnionego po dniu, od którego ustalono prawo do emerytury pomostowej, do dnia poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o przeliczenie świadczenia przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla faktycznego wieku uprawnionego w dniu, w którym złożył wniosek o przeliczenie emerytury.

Termin złożenia wniosku o ponowne przeliczenie wysokości emerytury

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 108 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje wyłącznie na wniosek zgłoszony przez uprawnionego nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.