Emerytura pomostowa pracowników... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa pracowników przemysłu skórzanego

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Prace w przemyśle skórzanym zaliczane do prac w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych

Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej pracowników przemysłu skórzanego

Odmowę przyznania prawa do emerytury pomostowej organ rentowy najczęściej uzasadnia tym, iż ubezpieczony po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Jest to skutek tego, iż wejście w życie ustawy o emeryturach pomostowych spowodowało znaczne ograniczenie liczby stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę, a co za tym poszło, w wielu wypadkach dotychczasowa praca w warunkach szczególnych straciła ten charakter.

W kontekście analizowanego w niniejszym wpisie zagadnienia należy zauważyć, iż zgodnie z treścią Działu VII Wykazu A zatytułowanego „Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego” załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracami w warunkach szczególnych były prace w magazynach skór surowych (garbarnie, skup), prace przy garbowaniu i wykańczaniu skór, produkcja spodów obuwniczych ze skóry, prace przy przygotowywaniu klejów toksycznych i innych środków chemicznych do produkcji wyrobów przemysłu skórzanego, prace związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykańczaniem wyrobów przemysłu skórzanego, a także przetwórstwo i utylizacja odpadów skórzanych.

Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac przy obróbce skór, który jest kwalifikowany jako praca w warunkach szczególnych, został drastycznie ograniczony. Zgodnie bowiem z pkt. 33 załącznika nr 1 do tej ustawy są to jedynie prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór. Oznacza to, że aby starać się o przyznanie emerytury pomostowej ubezpieczony musi wykazać, że zakres jego obowiązków na zajmowanym stanowisku po 31 grudnia 2008 roku odpowiada rodzajowi prac wskazanych w przywołanym pkt. 33 wykazu.