Strefa wiedzy < Strona Główna

Baza wiedzy o emeryturach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

EMERYTURY
POMOSTOWE
2024

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

Emerytury pomostowe od 2024 roku będą dostępne dla szerszej grupy uprawnionych pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W dniu 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy...

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego przysługującym w razie osiągnięcia wieku emerytalnego niższego od powszechnego w związku z wykonywaniem...

Czym jest praca w warunkach szczególnych, a czym praca o szczególnym charakterze?

Czym jest praca w warunkach szczególnych, a czym praca o szczególnym charakterze?

Prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze zostały zdefiniowane w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o emeryturach i rentach...

Kto może przejść na emeryturę w niższym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Kto może przejść na emeryturę w niższym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura w niższym niż powszechny wiek emerytalny jeżeli spełniają łącznie cztery przesłanki...

Nazwa stanowiska w świadectwie pracy a praca w warunkach szczególnych

Nazwa stanowiska w świadectwie pracy a praca w warunkach szczególnych

Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma ostatecznego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy i jej wykonywanie...

Komu przysługuje rekompensata za pracę w warunkach szczególnych?

Komu przysługuje rekompensata za pracę w warunkach szczególnych?

Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które...

Okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych

Okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych

Zakład pracy, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stanowisku...

Czy ZUS może nie przyznać pomostówki gdy ubezpieczony pracował tylko kilka dni w warunkach szczególnych po 2008r.?

Czy ZUS może nie przyznać pomostówki gdy ubezpieczony pracował tylko kilka dni w warunkach szczególnych po 2008r.?

Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych nie określają minimalnego okresu pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r., który warunkowałby...

Emerytura pomostowa kierowcy

Emerytura pomostowa kierowcy

Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac kierowców uprawniających do świadczenia w niższym wieku został znacznie ograniczony...

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach pomostowych postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony...

Prawo do emerytury pomostowej lub rekompensaty w sytuacji braku opłacania przez pracodawcę składek na FEP

Prawo do emerytury pomostowej lub rekompensaty w sytuacji braku opłacania przez pracodawcę składek na FEP

Jak wskazuje art. 35 ustawy o emeryturach pomostowych składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948...

Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych?

Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych?

Wartymi wyjaśnienia są wątpliwości pojawiające się w kontekście brzmienia art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którym rekompensata nie przysługuje osobie...

Czy okresy niewykonywania pracy mają wpływ na prawo do rekompensaty?

Czy okresy niewykonywania pracy mają wpływ na prawo do rekompensaty?

Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację ZUS, zadał Sądowi Najwyższemu pytanie czy przy ustalaniu prawa do rekompensaty należy wyłączyć okresy niewykonywania pracy...

Emerytura pomostowa nauczyciela

Emerytura pomostowa nauczyciela

Pomimo pewnych podobieństw emerytura pomostowa, do której prawo może przysługiwać pewnej grupie nauczycieli jest innym świadczeniem niż nauczycielskie świadczenie kompensacyjne...

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do emerytury pomostowej

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do emerytury pomostowej

Od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych do kwietnia 2022 roku jednym z warunków do uzyskania prawa do pomostówki było rozwiązanie stosunku pracy...

Emerytura pomostowa spawacza

Emerytura pomostowa spawacza

Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac przy spawaniu, które są kwalifikowane jako praca w warunkach szczególnych został drastycznie ograniczony...

Emerytura pomostowa pracowników przemysłu skórzanego

Emerytura pomostowa pracowników przemysłu skórzanego

Zgodnie z pkt. 33 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych jedynie prace garbarskie przy obróbce mokrych skór zostały zakwalifikowane jako prace w warunkach szczególnych...

Emerytura pomostowa pracowników przedsiębiorstw energetycznych

Emerytura pomostowa pracowników przedsiębiorstw energetycznych

Wejście w życie ustawy o emeryturach pomostowych spowodowało znaczne ograniczenie liczby stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę...

Prawo do emerytury pomostowej na szczególnych zasadach

Prawo do emerytury pomostowej na szczególnych zasadach

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli spełnia warunki określone...

Emerytura pomostowa górnika

Emerytura pomostowa górnika

Zgodnie z art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący prace górnicze, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat...

Łączenie pracy górniczej z pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

Łączenie pracy górniczej z pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

Praca górników nie została przez ustawodawcę wprost ujęta w załącznikach 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych jako praca w szczególnych warunkach...

Termin ustania prawa do emerytury pomostowej

Termin ustania prawa do emerytury pomostowej

Art. 16 ustawy o emeryturach pomostowych stanowi, iż prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury...

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących pracę w portach morskich

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących pracę w portach morskich

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz...

Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracownika w obniżonym wieku przedemerytalnym

Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracownika w obniżonym wieku przedemerytalnym

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do ukończenia co najmniej 55 lat (kobiety) lub...

Rekompensata – brak dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy w warunkach szczególnych

Rekompensata – brak dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy w warunkach szczególnych

Wielu wnioskodawców nie dysponuje dokumentami pozwalającymi stwierdzić, iż wykonywali pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym...

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących prace maszynistów

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących prace maszynistów

Stosownie do przepisów ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę maszynisty pojazdów trakcyjnych, tj.: maszynista...

Praca wykonywana u pracodawcy zagranicznego podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach

Praca wykonywana u pracodawcy zagranicznego podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach

Do wymaganego przez ustawę o emeryturach pomostowych co najmniej 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach podlegają zaliczeniu okresy wykonywania pracy...

Nabycie prawa do emerytury pomostowej a odprawa emerytalna

Nabycie prawa do emerytury pomostowej a odprawa emerytalna

Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia...

Czy można sumować okresy pracy w warunkach szczególnych z okresami pracy o szczególnym charakterze?

Czy można sumować okresy pracy w warunkach szczególnych z okresami pracy o szczególnym charakterze?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą...

Prace na stanowiskach „kierowniczych” jako praca w warunkach szczególnych

Prace na stanowiskach „kierowniczych” jako praca w warunkach szczególnych

Praca osób kierujących innymi pracownikami stwarza pewne dylematy, które organ rentowy chętnie wykorzystuje odmawiając prawa do świadczeń...

Zaliczenie do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach okresów pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego

Zaliczenie do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach okresów pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, do okresu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze można w wyjątkowych sytuacjach zaliczyć...

Zaliczenie pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 roku do okresu uprawniającego do rekompensaty przyznawanej w trybie ustawy o emeryturach pomostowych

Zaliczenie pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 roku do okresu uprawniającego do rekompensaty przyznawanej w trybie ustawy o emeryturach pomostowych

Ubezpieczony starający się o rekompensatę winien legitymować się wymaganym 15-letnim okresem pracy w warunkach szczególnych. Czy staż ten musi być osiągnięty przed dniem...

Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych w warunkach ostrego dyżuru jako praca w szczególnym charakterze uprawniająca do emerytury pomostowej

Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych w warunkach ostrego dyżuru jako praca w szczególnym charakterze uprawniająca do emerytury pomostowej

Zgodnie z pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, pracami w szczególnym charakterze są prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych...

Emerytura pomostowa w hutnictwie

Emerytura pomostowa w hutnictwie

Jak stanowi art. 7 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący w hutnictwie prace: bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu...

Emerytura pomostowa pracowników służby zdrowia

Emerytura pomostowa pracowników służby zdrowia

Za prace w warunkach szczególnych w służbie zdrowia traktowane były prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych...

Prawo do emerytury pomostowej pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach powietrznych

Prawo do emerytury pomostowej pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach powietrznych

Art. 5 ustawy o emeryturach pomostowych określa warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej przez pracowników wykonujących pracę w powietrzu na statkach powietrznych...

Emerytura pomostowa ratowników górskich

Emerytura pomostowa ratowników górskich

Członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, który spełnia następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący...

Emerytura pomostowa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Emerytura pomostowa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Zgodnie z art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych: żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...