Emerytura pomostowa spawacza... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa spawacza

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Prace w warunkach szczególnych przy spawaniu po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych

Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej spawaczy

W jednej z wygranych przez naszą Kancelarię spraw Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej z uwagi na niespełnienie przesłanki wskazanej w pkt. 6 powyżej, tj. pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Organ rentowy argumentował swoją decyzję tym, iż wnioskodawca udowodnił pracę w charakterze spawacza przed 1 stycznia 1999 roku, nie wykazał jednak pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 roku, w szczególności w związku z tym, że pracodawca nie zgłosił go jako pracującego w warunkach szczególnych i nie opłacał należnych składek na FEP.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie pkt. 12 Działu XIV Wykazu A zatytułowanego „Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego” załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracami w warunkach szczególnych były wszystkie prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym. Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac przy spawaniu, który jest kwalifikowany jako praca w warunkach szczególnych został drastycznie ograniczony. Zgodnie bowiem z pkt. 28 załącznika nr 1 do tej ustawy są to jedynie prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

Wymóg wykonywania pracy w szczególnych warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r. wskazanej w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych

W stanie faktycznym analizowanej sprawy ubezpieczony po 31 grudnia 2008 roku był zatrudniony w zakładzie remontowym jednego z dużych przedsiębiorstw transportowych, wobec czego ZUS uznał, iż wykonywana przez niego praca spawacza nie odpowiada wskazanej z pkt. 28 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. Organ rentowy nie wziął jednak pod uwagę, że każdego roku w okresie wakacji, pracodawca ubezpieczonego przeprowadzał dużą akcję polegającą na remoncie posiadanego taboru, w ramach której ubezpieczony wykonywał swoje obowiązki w zakresie spawania i cięcia termicznego w kanałach naprawczych pod pojazdami. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego orzekający w sprawie sąd uznał, że praca ta stanowiła w istocie pracę w pomieszczeniu o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją i przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury pomostowej.