Okres czynnej służby... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych

Obrazek w artykule dotyczącym tematu czy okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych

Zakład pracy, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz nie niżej opłacanym, jeżeli najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z tej służby pracownik zgłosił swój powrót do zakładu pracy w celu podjęcia zatrudnienia. Niezachowanie tego terminu powoduje rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 122 ust. 1, powołanej wyżej ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

Czy okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych?

Co więcej, pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Zatem, okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych trwającego co najmniej 15 lat ustalanego na potrzeby emerytury w wieku obniżonym, emerytury pomostowej czy też rekompensaty.

Okres po zakończeniu służby wojskowej a okresy składkowe

Ponadto, wliczeniu do stażu ubezpieczeniowego podlega jako okres składkowy również okres od dnia zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej do dnia faktycznego podjęcia pracy nawet w przypadku, gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia za ten okres i nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2010 r. III AUa 621/10).

Wobec powyższego okres zasadniczej służby wojskowej jak i okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy po zgłoszeniu gotowości do podjęcia pracy w terminie 30 dni zaliczany jest do okresów składkowych pod warunkiem ewentualnego nie podjęcia pracy z przyczyn niezależnych od pracownika.

Cechami charakterystycznymi gotowości pracownika do wykonywania pracy są:

  1. zamiar wykonywania pracy,
  2. faktyczna zdolność do świadczenia pracy,
  3. uzewnętrznienie gotowości do wykonywania pracy oraz
  4. pozostawanie w dyspozycji pracodawcy (zob. Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie I PK 115/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.).
UwagaWażne

Podsumowując, stosunek pracy istniejący pomiędzy stronami, wynikający z treści umowy o pracę istnieje w dacie powołania pracownika do odbycia zasadniczej służby wojskowej i istnieje także nadal po jej zakończeniu o ile doszło do zgłoszenia gotowości do pracy w terminie 30 dni od jej zakończenia przez pracownika bezpośredniemu przełożonemu. Co więcej stosunek pracy istnieje nadal także od dnia zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy po opuszczeniu jednostki wojskowej do dnia faktycznego podjęcia pracy u dotychczasowego pracodawcy i stanowi okres składkowy - nawet w przypadku, gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia za ten okres i nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia społecznego.