Emerytura pomostowa górnika... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa górnika

Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej górników

Jakkolwiek praca górników nie została przez ustawodawcę wprost ujęta w załącznikach 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych jako praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, to podstawę prawną do starania się przez pracowników wykonujących prace górnicze o przyznanie emerytury pomostowej stanowi art. 11 rzeczonej ustawy.

Zgodnie z przywołanym art. 11 pracownik wykonujący prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4-6, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn oraz ma okres pracy górniczej wynoszący co najmniej 15 lat.

Prace górnicze uprawniające do emerytury pomostowej

Rzeczony art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach o rentach z FUS zawiera szczegółowy katalog prac, które uważa się za pracę górniczą, do którego zalicza się zatrudnienie:

 1. pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu;
 2. pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń określonych w pkt 1 oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów;
 3. pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń określonych w pkt 1 podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach, zakładach i innych podmiotach uznaje się za pracę górniczą te miesiące zatrudnienia, w których co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowali pod ziemią;
 4. na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin;
 5. pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego;
 6. w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego;
 7. na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach oraz na stanowiskach sygnalistów na nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w pkt 1 i 2;
 8. na stanowiskach pracy pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1;
 9. na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego.

Zgodnie z art. 50c ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się:

 • zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w ust. 1 pkt 1-4, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w ust. 1 pkt 1-4 co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu;
 • zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace określone w ust. 1 i w pkt 12 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4.
UwagaWażne!

Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 17 lipca 2020 roku, sygn. III AUa 1368/20, wykonywanie pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w świetle art. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. stanowi pracę w szczególnych warunkach i uprawnia do emerytury pomostowej, bez względu na to, kiedy była wykonywana (przed, czy po wejściu w życie przepisów tej ustawy).

Powiązane artykuły:

Obrazek

Łączenie pracy górniczej z pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

Praca górników nie została przez ustawodawcę wprost ujęta w załącznikach 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych jako praca w szczególnych warunkach...

Obrazek

Emerytura pomostowa pracowników służby zdrowia

Za prace w warunkach szczególnych w służbie zdrowia traktowane były prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych...