Łączenie pracy górniczej... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Łączenie pracy górniczej z pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych

Obrazek w artykule dotyczącym łączenia pracy górniczej z pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych

Zauważenia wymaga, iż praca górników nie została przez ustawodawcę wprost ujęta w załącznikach 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych jako praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Należy dalej wskazać, że w świetle art. 11 rzeczonej ustawy osoby wykonujące pracę górniczą mają prawo do emerytury pomostowej, oczywiście po spełnieniu warunków określonych przywołanym wyżej przepisem. Czy dopuszczalne jest zatem zaliczenie przez ubezpieczonych starających się o emeryturę pomostową okresów pracy górniczej do stażu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze, niezbędnego do przyznania tego świadczenia?

Czy można zaliczyć okres pracy górniczej do stażu pracy w warunkach szczególnych?

W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt I UK 472/16, który wskazał, że Stojąc na gruncie kwalifikowania pracy górniczej, o jakiej mowa w art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, jako pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 tego aktu, trzeba przyznać, że żadne przepisy tejże ustawy nie regulują kwestii łączenia w wymaganym stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze prac wymienionych pod poszczególnymi pozycjami załączników nr 1 i 2 do ustawy, a także łączenia tych prac z praca górniczą, o jakiej mowa w art. 11 ustawy. Nie ma jednak żadnych racjonalnych i aksjologicznych przesłanek, aby taką możliwość wykluczyć.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 11 grudnia 2020 r., sygn. akt III AUa 2421/20 wskazał, że niezamieszczenie pracy górniczej w załączniku nr 1 do ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych z uwagi na zastosowanie przez ustawodawcę innego zabiegu legislacyjnego, tj. wskazanie pracy górniczej w art. 11 ustawy, nie eliminuje możliwości zaliczenia pracy górniczej, jako pracy w szczególnych warunkach, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy, to stanowisko koresponduje zaś ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt I UK 356/18, zgodnie z którym praca górnicza, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (…) jest pracą w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy, a ponadto, że dopuszczalne jest łączenie pracy górniczej, o jakiej mowa w art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, z pracami w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionymi w załącznikach nr 1 i 2 do tej ustawy, w ramach stażu uprawniającego do emerytury pomostowej z mocy art. 49 tego aktu.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Czy można sumować okresy pracy w warunkach szczególnych z okresami pracy o szczególnym charakterze?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą...

Obrazek

Emerytura pomostowa w hutnictwie

Jak stanowi art. 7 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący w hutnictwie prace: bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu...