Emerytura pomostowa kierowcy... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa kierowcy

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
 2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
 6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.


Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej kierowców

Odmowę przyznania prawa do emerytury pomostowej organ rentowy najczęściej uzasadnia tym, iż ubezpieczony po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Jest to skutek tego, iż wejście w życie ustawy o emeryturach pomostowych spowodowało znaczne ograniczenie liczby stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę, a co za tym poszło, w wielu wypadkach dotychczasowa praca w warunkach szczególnych straciła ten charakter.

Prace w warunkach szczególnych w transporcie kołowym uprawniające do niższego wieku emerytalnego

W kontekście analizowanego w niniejszym wpisie zagadnienia należy zauważyć, iż zgodnie z treścią Działu VIII Wykazu A zatytułowanego „Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego” załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, za prace w warunkach szczególnych w transporcie kołowym traktowane były prace kierowców:

 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony,
 • specjalizowanych,
 • specjalistycznych (specjalnych),
 • pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych,
 • autobusów o liczbie miejsc powyżej 15,
 • samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych,
 • trolejbusów i motorniczych tramwajów,
 • a także prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych.

Wykaz prac w szczególnych warunkach kierowców w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych

Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac kierowców uprawniających do świadczenia w niższym wieku został znacznie ograniczony. Zgodnie bowiem z pkt. 8, 9 i 10 załącznika nr 2 do tej ustawy są to prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym, prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej.

UwagaUwaga!

Oznacza to, że kierowca, który świadczył pracę w warunkach szczególnych przed wejściem w życie ustawy o emeryturach pomostowych, aby starać się o przyznanie emerytury pomostowej musi wykazać, że zakres jego obowiązków na zajmowanym stanowisku po 31 grudnia 2008 roku odpowiada rodzajowi prac wskazanych w przywołanym pkt. 8, 9 lub 10 wykazu.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Prawo do emerytury pomostowej lub rekompensaty w sytuacji braku opłacania przez pracodawcę składek na FEP

Jak wskazuje art. 35 ustawy o emeryturach pomostowych składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948...

Obrazek

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących prace maszynistów

Stosownie do przepisów ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę maszynisty pojazdów trakcyjnych, tj.: maszynista...