Emerytura pomostowa nauczyciela... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa nauczyciela

Na początek, dla rozwiania wszelkich wątpliwości należy wskazać, iż pomimo pewnych podobieństw emerytura pomostowa, do której prawo może zostać przyznane pewnej grupie nauczycieli jest innym świadczeniem niż nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Regulowane są przez zupełnie inne akty prawne i wymagają dla ich przyznania spełnienia nieco innych przesłanek.

Co się tyczy emerytury pomostowej, zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
 2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
 6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.
Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej nauczycieli

Nauczyciele jako pracownicy zatrudnieni w szczególnym charakterze według ustawy o emeryturach pomostowych

W zakresie przywołanego wyżej pkt. 5 należy wskazać, iż zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W świetle pkt. 6 trzeba natomiast wyjaśnić, iż w chwili obecnej, zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, nie każda praca nauczycielska uprawnia do emerytury pomostowej. Jak wynika bowiem z pkt. nr 21 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych do prac w szczególnym charakterze zaliczono wyłącznie prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • okręgowych ośrodkach wychowawczych,
 • schroniskach dla nieletnich
 • oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700).
UwagaUwaga!

Powyższe zatem oznacza, iż pracownik spełniający wszystkie przesłanki do emerytury pomostowej określone w art. 4 pkt. 1-4, który dodatkowo przed 1 stycznia 1999 roku świadczył pracę jako nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela, ewentualnie pracę jako nauczyciel wskazany w pkt. nr 21 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, oraz po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę jako nauczyciel wskazany w pkt. nr 21 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, będzie uprawniony do emerytury pomostowej.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do emerytury pomostowej

Od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych do kwietnia 2022 roku jednym z warunków do uzyskania prawa do pomostówki było rozwiązanie stosunku pracy...

Obrazek

Emerytura pomostowa pracowników przemysłu skórzanego

Zgodnie z pkt. 33 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych jedynie prace garbarskie przy obróbce mokrych skór zostały zakwalifikowane jako prace w warunkach szczególnych...