Emerytura pomostowa pracowników... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa pracowników przedsiębiorstw energetycznych

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.
Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej pracowników przedsiębiorstw energetycznych

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach w branży energetycznej według ustawy o emeryturach pomostowych

Odmowę przyznania prawa do emerytury pomostowej organ rentowy najczęściej uzasadnia tym, iż ubezpieczony po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Jest to skutek tego, iż wejście w życie ustawy o emeryturach pomostowych spowodowało znaczne ograniczenie liczby stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę, a co za tym poszło, w wielu wypadkach dotychczasowa praca w warunkach szczególnych straciła ten charakter.

W kontekście analizowanego w niniejszym wpisie zagadnienia należy zauważyć, iż zgodnie z treścią Działu II Wykazu A zatytułowanego „Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego” załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracami w warunkach szczególnych były wszelkie prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych.

Po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych wykaz prac w warunkach szczególnych w szeroko pojętej energetyce został drastycznie ograniczony. Zgodnie bowiem z pkt. 16 i 17 załącznika nr 1 do tej ustawy są to jedynie prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną oraz prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.

UwagaWażne!

Oznacza to, że aby starać się o przyznanie emerytury pomostowej ubezpieczony musi wykazać, że zakres jego obowiązków na zajmowanym stanowisku po 31 grudnia 2008 roku odpowiada rodzajowi prac wskazanych w przywołanym pkt. 16 lub 17 wykazu.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Emerytura pomostowa górnika

Zgodnie z art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący prace górnicze, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat...

Obrazek

Emerytura pomostowa w hutnictwie

Jak stanowi art. 7 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący w hutnictwie prace: bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu...