Emerytura pomostowa w... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa w hutnictwie

Jak stanowi art. 7 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący w hutnictwie prace:

 • bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy);
 • bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco;
 • bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych;
 • murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych;
 • bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła;
 • bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach;
 • bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych;
 • bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów;
 • przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych,

który dodatkowo urodził się po 31 grudnia 1948 roku, ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze (wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku), w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

 1. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;
 2. ma okres pracy w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienionych wyżej, wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych wyżej.
Obrazek w artykule dotyczącym tematu emerytury pomostowej w hutnictwie

W kontekście przesłanki posiadania orzeczenia o niezdolności do pracy należy wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownik, który po wejściu w życie ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych podjął i wykonywał zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, nabywa prawo do emerytury pomostowej bez względu na datę wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do tej ustawy (art. 7 pkt 3 tej ustawy), które ponadto nie musi mieć funkcjonalnego związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

W tym zakresie warto przywołać również stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który wyjaśnił, że w świetle obowiązującego stanu prawnego brak jest podstaw do utożsamiania pojęć prawnych "niezdolności do pracy do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1", określonej w art. 7 ust. 3 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych oraz "niepełnosprawności", o której mowa w art. 1 i art. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skoro każde z tych pojęć posiada bowiem odmienną definicję legalną, a orzekanie w tych sprawach należy do kompetencji innych organów i stanowić ma konieczną przesłankę prawną dla ustalenia prawa do korzystania z różnego rodzaju świadczeń lub uprawnień.

UwagaWażne!

Odnośnie pracowników zatrudnionych w hutnictwie, którzy nie spełniają warunków wymaganych do nabycia prawa do emerytury pomostowej na podstawie przywołanego wyżej art. 7 ustawy o emeryturach pomostowych, mogą oni ubiegać się o emeryturę pomostową na podstawie "ogólnych" zasad określonych w art. 4 ustawy dotyczących wszystkich ubezpieczonych.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących pracę w portach morskich

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz...

Obrazek

Nabycie prawa do emerytury pomostowej w przypadku pracowników wykonujących prace maszynistów

Stosownie do przepisów ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący pracę maszynisty pojazdów trakcyjnych, tj.: maszynista...