Emerytura pomostowa dla... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Emerytura pomostowa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Zgodnie z art. 13 ustawy o emeryturach pomostowych:

 • żołnierze zawodowi,
 • funkcjonariusze Policji,
 • Urzędu Ochrony Państwa,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Ochrony Rządu,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Służby Więziennej,
 • Państwowej Straży Pożarnej

jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób nabywają prawo do emerytury pomostowej, na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 4 ustawy, a więc muszą łącznie spełniać następujące warunki:

 1. urodzić się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
 2. mieć okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. osiągnąć wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 4. mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywać prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
 6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.
UwagaUwaga!

Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom wymienionym powyżej, okresy pełnionej przez nich służby traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Obrazek w artykule dotyczącym emerytury pomostowej dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Warto zauważyć w tym miejscu, że warunkiem nabycia prawa do emerytury pomostowej przez żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy jest przede wszystkim brak spełnienia warunków do nabycia prawa lub utrata prawa do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. Toteż, wskazana jest uprzednia analiza przesłanek nabycia prawa do emerytury przez te osoby określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Tak więc, żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom powołanym do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r. przysługuje emerytura wojskowa lub policyjna pod warunkiem spełnienia dwóch zasadniczych przesłanek, a mianowicie osiągnięcia co najmniej 15-letniego okresu służby wojskowej i zwolnienia ze służby.

Natomiast, utrata prawa do emerytury wojskowej lub policyjnej wiąże się jedynie ze wskazaniem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury, prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za udział w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, albo wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Emerytura pomostowa pracowników służby zdrowia

Za prace w warunkach szczególnych w służbie zdrowia traktowane były prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych...

Obrazek

Okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych

Zakład pracy, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stanowisku...