Obliczanie rekompensaty z... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Obliczanie rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych i kapitału początkowego

Kapitał początkowy ustala się dla osób urodzonych po 1948 roku, które rozpoczynały aktywność zawodową przed 1999 rokiem. Jest on kluczowy dla tych, którzy przechodzą na emeryturę po wprowadzeniu w 1999 roku nowego systemu emerytalnego, gdyż zapewnia im zachowanie praw nabytych w starym systemie. W skrócie jest to szacowana suma składek na ubezpieczenie emerytalne opłacanych przed 1999 rokiem, czyli za okres kiedy nie były prowadzone indywidualne konta ubezpieczonych.

Płeć:

30 lat

Obliczanie wysokości kapitału początkowego


1 lat
By otrzymać bardziej precyzyjną kalkulację kapitału początkowego można podać wielkość okresu nieskładkowego jaki wchodzi w skład wyżej podanego stażu ubezpieczeniowego. Jest on wyliczany z uwzględnianiem niższej podstawy kapitału (0,7% dla części nieskładkowej w porównaniu do 1,3% części składkowej) czyli pomniejszy poglądową wysokość kapitału początkowego. Proszę nie uwzględniać w tym okresie okresu opieki nad dziećmi, gdyż mimo iż jest okresem nieskładkowym wyliczany jest tak jak okres składkowy.

0 lat
Jeżeli znasz wskaźnik wysokości podstawy kapitału początkowego lub jesteś w stanie go obliczyć możesz podać go poniżej (ustawiliśmy domyślnie 100%). Wskaźnik ustala się poprzez porównanie rocznych indywidualnych zarobków otrzymywanych przed 1999 rokiem do przeciętnego rocznego wynagrodzenia w tym samym okresie. Bierze się pod uwagę faktyczne zarobki z kolejnych 10 lat kalendarzowych aktywności zawodowej wybranych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. lub zarobki z najkorzystniejszych 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed 1999 r lub dla osób urodzonych po 1968 roku, którzy nie mogą udowodnić 10 lat pracy, z całego okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu.
% (od 0 do 250%)
Kapitał początkowy:
0
(na dzień 1 stycznia 1999r.)
Emerytura „hipotetyczna”:
0
(na dzień 1 stycznia 1999r.)

Źródło: "Ustalenie i obliczenie kapitału początkowego" art. 173 i 174. Ustawy o Emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, który stanowi podstawę obliczenia emerytury powszechnej. Rekompensata zwiększa jego wartość, następnie łącznie podlegają waloryzacjom co ostatecznie wpływa na podwyższenie wysokości emerytury.
Do wyliczenia rekompensaty uwzględnia się:

  • wysokość emerytury hipotetycznej obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego (wysokość kapitału początkowego dzielona przez 209),
  • wiek ubezpieczonego w dniu 31 grudnia 2008 r. w pełnych latach zaokrąglonych w górę,
  • staż pracy - okresy składkowe i nieskładkowe przed 1 stycznia 2009 r.,
  • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 r. w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej.

Obliczanie wysokości rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

W przypadku gdy otrzymał decyzję o ustaleniu kapitału początkowego i znasz dokładną wysokość kapitału początkowego lub kwotę emerytury „hipotetycznej” obliczonej w wspomnianej decyzji prosimy jedną z tych wartości podać poniżej, w innym wypadku proszę wypełnić powyższe "Obliczanie wysokości kapitału początkowego" a poniższe pola pozostawić z zerami. Wartość emerytury „hipotetycznej” wynikającej z wysokości kapitału początkowego jest potrzebna do wyliczenia wysokości rekompensaty do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach.
zł lub

1 lat

1 lat
Wysokość rekompensaty:
0
dodawana do kapitału początkowego. Rekompensata po waloryzacji: 0
Z uwzględnieniem rekompensaty emerytura może być wyższa nawet o:
0
(przy założeniu przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym)

Źródło: "Wysokość rekompensaty" art. 22 Ustawy o Emeryturach pomostowych.

Na podstawie otrzymanego wyniku rekompensaty można zauważyć, że dłuższy niż 15 letni okres zatrudnienia w warunkach szczególnych nie ma wpływu na wysokość należnej rekompensaty, a tym samym świadczenia emerytalnego. Współczynnik używany we wzorze do obliczenia wysokości rekompensaty określający jaka część wymogów do wcześniejszej emerytury została spełniona do dnia 31 grudnia 2008 roku jest tak skonstruowany, że nie uwzględnia wartości wyższej niż 15 lat okresu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Podobnie jest z okresem stażu pracy do 31 grudnia 2008 roku, który nie ma wpływu na rekompensatę powyżej wartości 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wynik jest poglądowy, nie uwzględnia wszystkich potrzebnych danych i warunków wymaganych do obliczenia właściwej wysokości kapitału początkowego oraz rekompensaty. Wskazane dane obliczane są w czasie rzeczywistym w przeglądarce użytkownika, nie są nigdzie zapisywane.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych?

Wartymi wyjaśnienia są wątpliwości pojawiające się w kontekście brzmienia art. 21 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którym rekompensata nie przysługuje osobie...

Obrazek

Komu przysługuje rekompensata za pracę w warunkach szczególnych?

Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które...