Nazwa zajmowanego stanowiska... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Nazwa zajmowanego stanowiska wskazanego w świadectwie pracy a praca w warunkach szczególnych

Obrazek w artykule dotyczącym kwestii nazwy zajmowanego stanowiska wskazanego w świadectwie pracy a pracy w warunkach szczególnych

Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma ostatecznego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy i jej wykonywanie stale (codziennie) i w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 8 godzin dziennie, jeżeli pracownika obowiązuje taki wymiar czasu pracy).

Brak posiadania dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy tego rodzaju lub ich błędne wypełnienie przez pracodawcę nie stanowi wystarczającej podstawy do przyjęcia, że pracownik nie wykonywał pracy w takich warunkach. Obowiązek sporządzenia dokumentacji w tym zakresie obciąża pracodawcę, w związku, z czym wyciąganie wobec pracownika jakichkolwiek negatywnych konsekwencji braku lub błędnego jej sporządzenia byłoby dla niego nazbyt krzywdzące.

Toteż, jeżeli ZUS na podstawie złożonej przez ubezpieczonego dokumentacji nie uwzględnił do pracy w warunkach szczególnych okresu zatrudnienia wnioskodawcy z uwagi na brak wskazania w przedłożonym przez wnioskodawcę świadectwie pracy, że wykonywał prace w szczególnych warunkach bądź brak w świadectwie pracy określenia charakteru wykonywanej pracy nie oznacza to braku możliwości udowodnienia rodzaju wykonywanej pracy przed Sądem za pomocą przesłuchania stron, zeznań świadków bądź dokumentacji znajdującej się w aktach pracowniczych przechowywanych przez zakład pracy lub archiwum akt. Powyższe oznacza, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które Sąd uzna za pożądane, a ich dopuszczenie za celowe. Zatem, rodzaj powierzonej pracy odpowiadający pracy w warunkach szczególnych może zostać udowodniony przez ubezpieczonego przed sądem nie tylko dokumentacją otrzymaną przez pracodawcę lecz również m.in. za pomocą zeznań współpracowników z ówczesnego okresu zatrudnienia i inne.

UwagaWażne!

Podsumowując, przy ustalaniu, czy praca wykonywana była w warunkach szczególnych, istotnym jest przede wszystkim rzeczywisty zakres wykonywanych obowiązków, a nie nazwa stanowiska pracy (por. wyrok z dnia 19 maja 2011 r., sygn. III UK 174/10, wyrok z dnia 9 marca 2010 r., sygn. I UK 324/09; wyrok z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. I UK 393/10). Nie ma zatem ostatecznego znaczenia fakt, że wnioskodawca formalnie miał powierzone stanowisko pracy, które nie zostało wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do odpowiedniego aktu resortowego skoro można ustalić, że faktycznie świadczył on pracę zaliczaną do wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Istotnym jest bowiem zakres czynności, który spełnia kryteria pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze, a odmienność nazw stanowisk wynikający z niedoprecyzowania charakteru pracy i zakresu obowiązków, wynikających z różnorodności i złożoności procesów technologicznych nie ma znaczenia.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Kto może przejść na emeryturę w niższym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura w niższym niż powszechny wiek emerytalny jeżeli spełniają łącznie cztery przesłanki...

Obrazek

Czy okresy niewykonywania pracy mają wpływ na prawo do rekompensaty?

Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację ZUS, zadał Sądowi Najwyższemu pytanie czy przy ustalaniu prawa do rekompensaty należy wyłączyć okresy niewykonywania pracy...