Praca wykonywana u... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Praca wykonywana u pracodawcy zagranicznego podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – emerytura pomostowa

Obrazek w artykule dotyczącym tematu zaliczenia pracy za granicą do okresu pracy w warunkach szczególnych

Do wymaganego przez ustawę o emeryturach pomostowych co najmniej 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze podlegają zaliczeniu te okresy wykonywania prac w szczególnych warunkach za granicą u pracodawców zagranicznych, które stanowią okresy składkowe w rozumieniu ustawy emerytalnej (zob. art. 6 ust. 1 pkt 1 lub art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Przedmiotowa kwestia została rozstrzygnięta wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 30 maja 2018 r., wydanym w sprawie C-517/16, którym wskazano, iż świadczenie takie, jak polska emerytura pomostowa jest "świadczeniem z tytułu starości" w rozumieniu rozporządzenia nr 883/2004, a nie "świadczeniem przedemerytalnym" w rozumieniu tego rozporządzenia. Powyższe oznacza, że również zagraniczne okresy ubezpieczenia z innych państw członkowskich muszą zostać uwzględnione przy ocenie, czy ubezpieczony nabył prawo do emerytury pomostowej.

Toteż, przy ustalaniu spełnienia warunku co najmniej 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, od którego zależy prawo do emerytury pomostowej możliwe jest uwzględnienie przebytych za granicą okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych

Zakład pracy, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub stanowisku...

Obrazek

Zaliczenie do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach okresów pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, do okresu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze można w wyjątkowych sytuacjach zaliczyć...