Termin ustania prawa... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Termin ustania prawa do emerytury pomostowej

Obrazek w artykule dotyczącym terminu ustania prawa do emerytury pomostowej

Jak wynika z art. 16 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej ustaje, oczywiście poza śmiercią uprawnionego, z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach, ewentualnie z dniem osiągnięcia przez uprawnionego wieku 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn w przypadku, gdy uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego właściwą decyzją.

Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt III AUa 763/16, cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Wynika on jednoznacznie z treści art. 16 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, gdyż prawo do tego świadczenia ustaje nie tylko z dniem śmierci uprawnionego, ale również z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego.

UwagaWażne!

Powyżej wskazana przejściowość emerytury pomostowej oznacza, że to na korzystającym ciąży obowiązek wystąpienia w odpowiednim czasie z wnioskiem o emeryturę powszechną. Dla zabezpieczenia własnych interesów powinien on pamiętać, aby złożyć ten wniosek z takim wyprzedzeniem, aby decyzja organu rentowego mogła być wydana w dacie umożliwiającej zastąpienie emerytury pomostowej świadczeniem emerytalnym.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach pomostowych postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony...

Obrazek

Nabycie prawa do emerytury pomostowej a odprawa emerytalna

Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia...