Nabycie prawa do... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Nabycie prawa do emerytury pomostowej a odprawa emerytalna

Obrazek w artykule: Nabycia prawa do emerytury pomostowej a odprawa emerytalna

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Czy zatem przejście na emeryturę pomostową uprawnia do otrzymania odprawy podobnie jak przejście na rentę czy „zwykłą” emeryturę.

Czy przejście na emeryturę pomostową uprawnia do otrzymania odprawy?

Otóż, jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2020 r., sygn. akt II PK 37/19, odprawa przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy przechodzi na rentę z tytułu całkowitej czy częściowej niezdolności do pracy, jak również od czasu, na jaki renta została mu przyznana. Prawo do odprawy rentowej nie zależy także od przyczyny powstania niezdolności do pracy (spełnienia ryzyka ubezpieczeniowego). Obojętne jest przeto, czy przyczyną niezdolności pracownika do pracy był ogólny stan jego zdrowia, choroba zawodowa, wypadek przy pracy czy wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Natomiast emerytury, w przeciwieństwie do rent, są konstrukcyjnie jednorodne, jednak zróżnicowane są warunki nabywania do nich prawa. Stwierdzenie to dotyczy głównie wieku emerytalnego. Wobec użycia przez ustawodawcę terminu "emerytura" bez dodatkowego jej określenia, należy przyjąć, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikom przechodzącym na emeryturę przyznaną zarówno na warunkach ogólnych (powszechnych), jak i szczególnych (odrębnych). Nabędzie więc do niej prawo zarówno pracownik przechodzący na emeryturę zwykłą, jak i pomostową lub wcześniejszą. Podobne stanowisko, z przywołaniem w/w wyroku zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 września 2022 r., sygn. akt I PSK 301/21.

UwagaUwaga!

Powyższe oznacza, że ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę pomostową będzie uprawniać pracownika do odprawy emerytalnej.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracownika w obniżonym wieku przedemerytalnym

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do ukończenia co najmniej 55 lat (kobiety) lub...

Obrazek

Zaliczenie do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach okresów pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, do okresu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze można w wyjątkowych sytuacjach zaliczyć...