Wniosek o przyznanie... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Obrazek w artykule dotyczącym tematu wniosku o przyznanie emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach pomostowych postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w organie rentowym. Oznacza to, że ubezpieczony może złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo samodzielnie (również drogą pocztową lub elektroniczna), albo za pośrednictwem swojego pracodawcy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie emerytury pomostowej?

Do wniosku o emeryturę pomostową wnioskodawca obowiązany jest dołączyć dokumenty, na podstawie których organ rentowy będzie mógł ustalić, czy przedmiotowe świadczenie przysługuje (o ile nie zostały złożone do ZUS już wcześniej). W szczególności będą to:

  1. świadectwo pracy lub zaświadczenie o pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze, jak również świadectwo pracy lub zaświadczenie o pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze świadczące o wykonywaniu pracy tego rodzaju po 2008 roku zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych;
  2. orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli orzeczenie takie jest konieczne celem przyznania emerytury pomostowej;
  3. dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy (w przypadku, gdy wnioskodawca chciałby, aby wypłata świadczenia rozpoczęła się niezwłocznie);
  4. ewentualnie, jeśli dla wnioskodawcy nie została dotychczas ustalona wysokość kapitału początkowego - dokumenty wymagane do jego ustalenia.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (który znajduje zastosowanie w analizowanej procedurze poprzez art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych) organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Odwołanie od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania świadczenia

Decyzją, o której mowa w poprzednim akapicie organ rentowy może przyznać prawo do świadczenia lub odmówić jego przyznania. W przypadku, gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją wydaną wskutek wniosku o przyznanie emerytury pomostowej, przysługuje mu prawo odwołania za pośrednictwem organu rentowego do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

Formularz wniosku o przyznanie emerytury pomostowej można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: formularze dot. emerytury pomostowej.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do emerytury pomostowej

Od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych do kwietnia 2022 roku jednym z warunków do uzyskania prawa do pomostówki było rozwiązanie stosunku pracy...

Obrazek

Zaliczenie pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 roku do okresu uprawniającego do rekompensaty przyznawanej w trybie ustawy o emeryturach pomostowych

Ubezpieczony starający się o rekompensatę winien legitymować się wymaganym 15-letnim okresem pracy w warunkach szczególnych. Czy staż ten musi być osiągnięty przed dniem...