Zaliczenie pracy w... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Zaliczenie pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 roku do okresu uprawniającego do rekompensaty przyznawanej w trybie ustawy o emeryturach pomostowych

Obrazek w artykule: Zaliczenie pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 roku do okresu uprawniającego do rekompensaty przyznawanej w trybie ustawy o emeryturach pomostowych

Jak wynika z art. 2 pkt. 5 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata stanowi odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej, zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 rzeczonej ustawy rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.

W kontekście przywołanych wyżej przepisów powstała jednak wątpliwość, na jaki dzień ubezpieczony starający się o rekompensatę winien legitymować się wymaganym 15-letnim okresem pracy w warunkach szczególnych.

Na jaki dzień starający się o rekompensatę musi spełniać wymóg 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie pod sygnaturą III AUa 913/21. W rozpoznawanej sprawie Sąd I instancji przyznał ubezpieczonemu prawo do rekompensaty zaliczając do wymaganego 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych między innymi pracę od stycznia 2009 r. do lipca 2009 r. na stanowisku wymienionym w wykazie A, dziale XIII rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zdaniem organu rentowego doszło w tej sytuacji do bezzasadnego zaliczenia przez Sąd do pracy w warunkach szczególnych zatrudnienia od stycznia do lipca 2009 r., bowiem w jego ocenie okresy pracy przypadające po dniu 1 stycznia 2009 r. nie mogą zostać zaliczone do pracy w szczególnych warunkach z uwagi na treść art. 21 o emeryturach pomostowych. Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał jednak ten zarzut za bezzasadny i wyjaśnił, że rekompensata jest formą odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących przed 2009 r., dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury pomostowej. Jedynym warunkiem nabycia prawa było wykazanie 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Należy jednocześnie zauważyć, że staż ten nie musi być osiągnięty przed dniem 1 stycznia 2009 r., co wynika z formuły wyliczenia rekompensaty uwzględniającej relację stażu tej pracy przed dniem 1 stycznia 2009 r., do wymaganego 15 - letniego okresu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, nad którą prace trwały w chwili zamieszczenia niniejszego wpisu, a której celem jest nowelizacja niektórych przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o emeryturach pomostowych, przedmiotowa rekompensata będzie przysługiwać ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. będzie on mieć okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. Ustawodawca zdecydował się zatem sprecyzować art. 21 ust. 1 ustawy w sposób przeciwny, niż wynikający z wykładni poczynionej przez Sąd.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Czy ZUS może nie przyznać pomostówki gdy ubezpieczony pracował tylko kilka dni w warunkach szczególnych po 2008r.?

Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych nie określają minimalnego okresu pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r., który warunkowałby...

Obrazek

Prawo do emerytury pomostowej na szczególnych zasadach

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli spełnia warunki określone...