Zmiany w emeryturach... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Zmiany w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

Termin podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nieistotny

W związku z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych w dniu 1 stycznia 2024 r. uchylony został warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Zmiana ustawy powoduje wstrzymanie wygaszania świadczenia umożliwiając przejście na emeryturę pomostową większej grupie pracowników.

Obrazek w artykule dotyczącym tematu zmian w emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku

EMERYTURY
POMOSTOWE
2024

Osoby ubiegające się o prawo do emerytury pomostowej nie muszą już udowadniać, że przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywały prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych lub ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ponieważ termin podjęcia pracy tego rodzaju nie ma już znaczenia.

Oznacza to, że wśród przesłanek do uzyskania prawa do emerytury pomostowej nie ma już ograniczenia wynikającego z daty podjęcia pracy tego typu. Zatem, osoby, które podjęły pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r., a spełniające pozostałe warunki, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej w 2024 r., bowiem termin podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przy ustalaniu prawa do świadczenia jest już nieistotny.

Warunki do nabycia prawa do emerytury pomostowej w 2024 r.

Pomimo zmiany, o której mowa powyżej, w dalszym ciągu trzeba spełniać łącznie pozostałe warunki przyznania prawa do emerytury pomostowej. Oznacza to, że będzie ona przysługiwać pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych ustawie o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  5. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Pracowałeś w szkodliwych warunkach? Sprawdź czy jesteś wśród uprawnionych do emerytury pomostowej 2024

Przykład: Pan Jan urodził się w 1963 r., był pracownikiem biurowym, od 2008 r. pracuje jako kierowca autobusu w przewozie osób, posiada okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 25 lat. Zgodnie z obowiązującymi przed 2024 r. przepisami ustawy nie spełniał on jednej z przesłanek do uzyskania prawa do emerytury pomostowej, a mianowicie konieczności wykonywania pracy w szczególnych warunkach przed dniem 1 stycznia 1999 r., toteż jego wniosek zostałby rozpatrzony odmownie.

Jednakże już w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. 1 stycznia 2024 r., dołączył on do grona uprawnionych, bowiem tego dnia został uchylony warunek, którego to Pan Jan nie spełniał, a mianowicie warunek pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia przed dniem 1 stycznia 1999 r.

UwagaWażne!

Wprowadzono również zmiany w zakresie zawieszania prawa do emerytury pomostowej. Od 1 stycznia 2024 roku emerytura pomostowa zostanie zawieszona po podjęciu przez emeryta pracy w szczególnych warunkach świadczonej nie tylko na podstawie stosunku pracy ale również świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że emeryci na pomostówce muszą być świadomi, iż powrót do pracy w szczególnych warunkach w każdej formie może wpłynąć na nabyte uprawnienia emerytalne z tego tytułu.