Komu przysługuje emerytura... < Strefa Wiedzy < Strona Główna

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Obrazek w artykule: Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego przysługującym w razie osiągnięcia wieku emerytalnego niższego od powszechnego w związku z wykonywaniem zatrudnienia w warunkach szczególnych (Sąd Najwyższy w wyroku z 7 czerwca 2016 r., II UK 283/15, LEX nr 2113366) odpowiednio 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn.

Obok prac w warunkach szczególnych, które dotyczą pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia, znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej do emerytury pomostowej uprawniają również prace o szczególnym charakterze, które wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie warunki zawarte w art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, tj.:

  • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku;
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 60 lat dla mężczyzn, 55 lat dla kobiet;
  • ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet;
  • przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy z FUS lub ustawy o emeryturach pomostowych; - wymóg usunięty na podstawie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku;
  • po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Czy przysługuje emerytura pomostowa w przypadku braku pracy w szczególnych warunkach po 2008 roku?

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 roku miała wymagany 15-letni okres pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych (art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych). Szerzej na ten temat w artykule: Prawo do emerytury pomostowej na szczególnych zasadach.

Zwrot "praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych" oznacza wykonywanie prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia, które zostały wymienione w wykazach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Wykaz prac kwalifikowanych jako prace w szczególnych warunkach i prace o szczególnym charakterze w ustawie pomostowej rożni się od tego obowiązującego przed 2008 rokiem czyli przed wejściem w życie ustawy o emeryturach pomostowych, został mocno ograniczony.

UwagaWażne!

Emerytura pomostowa przyznawana jest na wniosek pracownika.

Powiązane artykuły:

Obrazek

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach pomostowych postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony...

Obrazek

Czym jest praca w warunkach szczególnych, a czym praca o szczególnym charakterze?

Prace w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze zostały zdefiniowane w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o emeryturach i rentach...